Shopping Cart

Köpvillkor
Allmänna villkor

Välkommen att handla från Sono Sverige AB. Dessa allmänna villkor ("villkoren") gäller när Köparen gör en beställning via, www.sono.se ("Webbplatsen") eller Sonos kundtjänst, info@sono.se (”Kundtjänsten”).

Avtal ingås på svenska mellan Köparen och Sono Sverige AB, 556595-7809 ("Sono" alternativt ”oss”, ”vi” och ”vår”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag inom privat och offentlig sektor, organisationer, kommuner, landsting och myndigheter (nedan benämnda företag) inom Sverige. För att handla och få produkter levererade till platser utanför Sverige, vänligen kontakta Kundtjänsten för att erhålla då gällande villkor. Notera att Villkoren skiljer sig åt på vissa punkter beroende på om du som handlar är konsument eller företag. Avtal som ingås med ett företag bygger på köplagen. Avtal som ingås med konsument bygger på konsumentköplagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Du som handlar i egenskap av privatperson intygar genom att lägga en order att du är minst 18 år, inte står under förmyndarskap och i övrigt har rättshandlingsförmåga att ingå avtal.
Du som handlar i egenskap av representant för ett företag intygar genom att lägga en order att du har behörighet att ingå avtal för företagets räkning.
Genom att lägga en order accepterar du Villkoren.

Avtal

Beställning kan göras via Webbplatserna och via telefon, e-post eller säljare till vår Kundtjänst.
Avtal är, såvida inget annat särskilt angivits, bindande för parterna när Sono har skickat en orderbekräftelse (”Orderbekräftelsen”) till den e-postadress som Köparen angivit i beställningen.
Beställda produkter förblir Sono:s egendom till dess produkterna är till fullo betalda.

Orderbekräftelsen

Köparen ansvarar för att kontrollera att angivna uppgifter i Orderbekräftelsen är korrekta. För det fall uppgifterna är felaktiga åligger det Köparen att omedelbart meddela Sono härom.

Priser och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatserna eller av Kundtjänsten, om inget annat avtalats mellan parterna eller såvida omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat. Sono:s priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. På Webbplatserna kan Köparen enkelt ställa om priserna till att anges inklusive mervärdesskatt.
Avgifter för frakt och emballage tillkommer och anges separat på Orderbekräftelsen.
Priserna gäller tills vidare om inget annat särskilt anges. Sono reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar till följd av ändrad mervärdesskatt, förändringar i valutaläget, förändrade inköpspriser eller ändringar av lagstadgade avgifter. Sono ska inte anses bundna av sådana felaktiga prissättningar som Köparen insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris angetts på en produkt som Köparen beställt, underrättas Köparen härom och Köparens godkännande av det korrigerade priset inväntas innan köpet genomförs.
Beställningar utförda av konsumenter via Webbplatserna betalas genom kortbetalning med VISA, Mastercard eller Maestro. Beloppet reserveras vid beställningen och dras i samband med att leveransen skickas till Köparen.
För företag finns utöver kortbetalning även möjlighet att betala via e- eller pdf-faktura med betalningsvillkor trettio dagar netto. Sono förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på en Köpare som har valt betalningsalternativet faktura. Sono förbehåller sig rätten att kräva betalning i förskott.
Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8 %.

Kampanjer

Sono kan från tid till annan erbjuda kampanjer på olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatserna och/eller så långt lagret räcker. Kampanjer kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Sono förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer.

Leverans

Vi levererar till hela Sverige, fraktbeloppet debiteras fakturan till köparen. Vi hävdar oss rätten att välja transportmetod för varorna i din beställning och använda olika fraktmetoder beroende på varornas art, såsom volym, kvantitet, vikt samt din leveransadress.

Om inte annat avtalats gäller INCOTERMS 2010, DAP (Leverans på plats / Levereras på angiven plats) mottagarens adress på gatunivå. Ansvaret för varan övergår till köparen när saken övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om köparen inte tar över en vara som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, bär köparen risken för förlust eller skada som inte beror på själva varans egenskaper.

Transport, installation eller annan hantering av varor på mottagarens adress ingår inte, såvida inte detta anges i ett skriftligt avtal.

Fraktdebitering

Frakt debiteras baserat på orderns nettovärde som är lagda på www.sono.se enligt nedan tabell och specificeras på Orderbekräftelsen. Lägsta debiterbara frakt är 199 kr. Angiven fraktdebitering avser leverans till en adress.

Netto varuvärde via kundtjänsten Debiterad frakt
Webborder 1-11.900kr ex moms 199-952 kr ex moms baserad på ordervärde
Webborder över 11.900kr Fri frakt
Leveransinformation

Köparen ansvarar i samband med och inför leveranstillfället för att:
• kontrollera om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik eller andra hinder för framkomlighet vid leveransadressen och om så är fallet meddela i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• vid större leveranser kontrollera att det finns tillgång till truck alternativt lastbrygga, om detta saknas meddela det i samband med beställning, så att Kundtjänsten kan säkerställa att godset levereras med en bil som har bakgavellift. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• säkerställa att det finns en mottagare till produkterna när de anländer och vid behov av telefonavisering beställa det i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• anmäla synliga emballageskador eller misstänkt transportskada på godset direkt till chauffören. Dold transportskada ska anmälas till oss inom tre dagar från leverans för att transportskadan ska kunna godkännas. I samband med detta bör emballage sparas. Kontakta Sono på reklamation@sono.se

Leveranstid och försenad leverans

Då transporttiden beror på produktens beskaffenhet, orderns storlek samt vart produkterna ska levereras, definierar vi leveranstid som när produkterna utlevereras från vårt lager eller från vår tillverkare. Normalt sänds lagerprodukter inom ett till tre dygn från Orderbekräftelse. På Webbplatserna framgår det om en artikel är en lagerprodukt eller ej. Vi reserverar oss dock för förseningar vid hög orderingång.

Vid försenad leverans meddelas Köparen detta via telefon eller e-post. Försenad leverans ger inte Köparen rätt till ersättning, prisavdrag eller annullering av beställning. En konsument äger dock tillvarata sin rätt enligt konsumentköplagen.

Delleverans

Om någon av produkterna i en beställning har en avsevärd längre leveranstid än övriga produkter på ordern kan Sono i vissa fall välja att delleverera beställningen. Delleverans innebär dock inte att Köparen behöver betala mer än den ursprungligt angivna fraktkostnaden.

Retur av felfria produkter från företagskunder

Sono kan i vissa fall godta retur av felfria produkter från företagskunder. Sådana returer ska dock alltid först godkännas av Sono via info@sono.se Köparen bekostar returfrakt. Retur av felfritt gods krediteras aldrig med mer än 75% av produktens värde. Vid retur ska originalemballage alternativt likvärdigt emballage användas. Om skador uppkommer p.g.a. dåligt emballerat gods kan kreditering ej ske. Tänk på att alltid ange ordernummer vid kontakt med oss. Retur av specialprodukter godkännes ej.

Reklamation

Reklamationen ska rapporteras via Reklamationsfunktionen på Sono.se inom skälig tid efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet. Vad som avses med fel regleras för Konsument i konsumentköplagen. För företag åtar sig Sono att genom utbyte eller reparation åtgärda eventuella fel som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

Ångerrätt

Vid distanshandel har en konsument alltid 14 dagar på sig att ångra sitt köp enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då Köparen tog emot produkten. Vid nyttjande av ångerrätten ska ärendet registreras innan produkten kan returneras, använd alltid Sono:s Ångerblankett.

Ångerrätten gäller ej måttbeställda produkter, inte heller andra specialframtagna produkter som inte ingår i Sono:s ordinarie sortiment.

Vid åberopande av ångerrätten bekostas returfrakten av konsumenten.

Återbetalning av det returnerade varuvärdet sker snarast och senast 14 dagar efter att den returnerade produkten har mottagits av Sono. Om produkten returneras i annat än nyskick kan återbetalningen reduceras med produktens minskade värde.   

Garanti

Sono lämnar garanti på sina produkter i två år från leveransdatum, om inget annat särskilt anges.

Tvist

Om tvist uppstår ska parterna försöka lösa tvisten i godo. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras av den tingsrätt vari Sono har sin hemvist (om inte Köparen i egenskap av konsument har rätt att driva tvisten i den domstol vari Köparen har sin hemvist enligt 10 kap 8a § Rättegångsbalken). Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

Personuppgifter

Sono värnar om Köparens integritet. Det är viktigt att Köparen känner sig trygg med att
personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, vilket beskrivs i bolagets integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen av Integritetspolicyn på Sono.se

Vi använder Klarna som leverantör av vår betalningslösning. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när lösningen är laddad, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.