×
1
5
:
0
0
Få 5% rabatt här och nu
Din rabatt har lagts till
Har du svårt att bestämma dig?
Om du beställer inom de närmaste 15 minuterna ger vi dig 5% rabatt på din beställning. Så kanske valet blir enklare?
Denna rabatt kan inte kombineras med andra rabatter / kampanjer.

Tel. 010-161 54 00

info@sono.se

Shopping Cart

Köpvillkor
Allmänna villkor

Välkommen att handla från Sono Sverige AB. Dessa allmänna villkor ("villkoren") gäller när Köparen gör en beställning via www.shop.sono.se, www.sono.se ("Webbplatserna") eller Sonos kundtjänst, info@sono.se (”Kundtjänsten”).

Avtal ingås på svenska mellan Köparen och Sono Sverige AB, 556595-7809 ("Sono" alternativt ”oss”, ”vi” och ”vår”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag inom privat och offentlig sektor, organisationer, kommuner, landsting och myndigheter (nedan benämnda företag) inom Sverige. För att handla och få produkter levererade till platser utanför Sverige, vänligen kontakta Kundtjänsten för att erhålla då gällande villkor. Notera att Villkoren skiljer sig åt på vissa punkter beroende på om du som handlar är konsument eller företag. Avtal som ingås med ett företag bygger på köplagen. Avtal som ingås med konsument bygger på konsumentköplagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Du som handlar i egenskap av privatperson intygar genom att lägga en order att du är minst 18 år, inte står under förmyndarskap och i övrigt har rättshandlingsförmåga att ingå avtal.
Du som handlar i egenskap av representant för ett företag intygar genom att lägga en order att du har behörighet att ingå avtal för företagets räkning.
Genom att lägga en order accepterar du Villkoren.

Avtal

Beställning kan göras via Webbplatserna och via telefon, e-post eller säljare till vår Kundtjänst.
Avtal är, såvida inget annat särskilt angivits, bindande för parterna när Sono har skickat en orderbekräftelse (”Orderbekräftelsen”) till den e-postadress som Köparen angivit i beställningen.
Beställda produkter förblir Sono:s egendom till dess produkterna är till fullo betalda.

Orderbekräftelsen

Köparen ansvarar för att kontrollera att angivna uppgifter i Orderbekräftelsen är korrekta. För det fall uppgifterna är felaktiga åligger det Köparen att omedelbart meddela Sono härom.

Priser och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatserna eller av Kundtjänsten, om inget annat avtalats mellan parterna eller såvida omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat. Sono:s priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. På Webbplatserna kan Köparen enkelt ställa om priserna till att anges inklusive mervärdesskatt.
Avgifter för frakt och emballage tillkommer och anges separat på Orderbekräftelsen.
Priserna gäller tills vidare om inget annat särskilt anges. Sono reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar till följd av ändrad mervärdesskatt, förändringar i valutaläget, förändrade inköpspriser eller ändringar av lagstadgade avgifter. Sono ska inte anses bundna av sådana felaktiga prissättningar som Köparen insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris angetts på en produkt som Köparen beställt, underrättas Köparen härom och Köparens godkännande av det korrigerade priset inväntas innan köpet genomförs.
Beställningar utförda av konsumenter via Webbplatserna betalas genom kortbetalning med VISA, Mastercard eller Maestro. Beloppet reserveras vid beställningen och dras i samband med att leveransen skickas till Köparen.
För företag finns utöver kortbetalning även möjlighet att betala via e- eller pdf-faktura med betalningsvillkor trettio dagar netto. Sono förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på en Köpare som har valt betalningsalternativet faktura. Sono förbehåller sig rätten att kräva betalning i förskott.
Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8 %.

Kampanjer

Sono kan från tid till annan erbjuda kampanjer på olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatserna och/eller så långt lagret räcker. Kampanjer kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Sono förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer.

Leverans

Om inget annat specifikt avtalats, eller framgår av tvingande konsumentskyddslagstiftning, sker leverans till Köpare inom Sverige enligt leveransvillkor FCA, dock bokar och betalar Sono transporten till en av parterna överenskommen leveransadress. Kostnaden för transporten faktureras därefter av Sono till Köparen. Risken för godset övergår (i enlighet med FCA) på Köparen när transportören påbörjar lastning av godset. För eventuella leveranser utanför Sverige gäller särskilda bestämmelser.

Fraktdebitering

Frakt debiteras baserat på orderns nettovärde enligt nedan tabell och specificeras på Orderbekräftelsen. Lägsta debiterbara frakt är 159 kr. Vid större order, med värde över 100 000 kr, beräknas fraktdebiteringen separat och meddelas Köparen på Orderbekräftelsen. Angiven fraktdebitering avser leverans till en adress.

Netto varuvärde via kundtjänsten Debiterad frakt
1-5000kr 15%
5001-10 000kr 12%
10 001-25 000kr 10%
25 001-100 000kr 8%
Webborder 1-15 000kr 8%
Webborder över 15 000kr Fri frakt
Leveransinformation

Köparen ansvarar i samband med och inför leveranstillfället för att:
• kontrollera om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik eller andra hinder för framkomlighet vid leveransadressen och om så är fallet meddela i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• vid större leveranser kontrollera att det finns tillgång till truck alternativt lastbrygga, om detta saknas meddela det i samband med beställning, så att Kundtjänsten kan säkerställa att godset levereras med en bil som har bakgavellift. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• säkerställa att det finns en mottagare till produkterna när de anländer och vid behov av telefonavisering beställa det i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.
• anmäla synliga emballageskador eller misstänkt transportskada på godset direkt till chauffören. Dold transportskada ska anmälas till oss inom tre dagar från leverans för att transportskadan ska kunna godkännas. I samband med detta bör emballage sparas. Kontakta Sono på reklamation@sono.se

Leveranstid och försenad leverans

Då transporttiden beror på produktens beskaffenhet, orderns storlek samt vart produkterna ska levereras, definierar vi leveranstid som när produkterna utlevereras från vårt lager eller från vår tillverkare. Normalt sänds lagerprodukter inom ett till tre dygn från Orderbekräftelse. På Webbplatserna framgår det om en artikel är en lagerprodukt eller ej. Vi reserverar oss dock för förseningar vid hög orderingång.

Vid försenad leverans meddelas Köparen detta via telefon eller e-post. Försenad leverans ger inte Köparen rätt till ersättning, prisavdrag eller annullering av beställning. En konsument äge